Dollenkamp Adviesbureau
  dollenkamp arbeidskundig adviesbureau

Phone  06-22019411

Privacyverklaring

Bij het uitvoeren van mijn werkzaamheden als arbeidsdeskundige verwerk ik

persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld, omdat ik werkgevers en

werknemers wil informeren over de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerk.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 mei 2018.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Arbeidskundig Adviesbureau Dollenkamp,

geregistreerd bij de K.v.K nummer 50307568

IJsselstraat 14

8131 VC Wijhe

06-22019411

info@dollenkampadvies.nl

Functionaris: A.G.M. Dollenkamp

 

Het gebruik van persoonsgegevens door Arbeidskundig Adviesbureau

Dollenkamp bij arbeidskundige onderzoeken

Ik ontvang de persoonsgegevens die ik nodig heb om arbeidskundige

onderzoeken uit te voeren van opdrachtgevers per e-mail of telefoon. In het

gesprek met werknemer vult deze de gegevens zo nodig aan en heeft werknemer

de mogelijkheid om door werkgever verstrekte gegevens te corrigeren.

Opdrachtgevers kunnen zijn: werkgevers of door werkgevers ingeschakelde

derden zoals arbodiensten en casemanagers.

 

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Naam

Adres

E-mailadres en telefoonnummers

Geboortedatum

Geslacht

Gegevens betreffende het dienstverband

Gegevens betreffende functionele mogelijkheden en belastbaarheid

Verzuimhistorie

Gegevens betreffende de gevolgde opleiding en het arbeidsverleden (CV)

 

Doel van de gegevensverwerking

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor een goede en efficiënte dienstverlening.

Concrete doelen van de gegevensverwerking zijn:

Het maken van gespreksafspraken

Opstellen en motivering van de adviezen

Het voorleggen van conceptrapportages en versturen van rapporten

Het onderhouden van contact

Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning

Facturering

Nakoming van wettelijke verplichtingen

Het voeren van geschillen

 

Grondslagen

Ik verwerk uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering

van het arbeidskundig onderzoek en persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om

te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals verplichtingen op basis

van het sociale zekerheidsrecht.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van de uitvoering van arbeidskundige onderzoeken verstrek ik

persoonsgegevens aan de werkgever van de werknemer in de vorm van een

arbeidskundige rapportage. Deze rapportage wordt, voordat hij definitief wordt

gemaakt, in concept voorgelegd. Werknemer heeft voor wat betreft de

persoonsgegevens die in het rapport zijn opgenomen correctie- en

aanvullingsrecht.

Voor overleg met collega-professionals, als bedrijfsartsen en casemanagers,

wissel ik de voor dat overleg noodzakelijke gegevens uit. Voor zover relevant

worden deze gegevens verwerkt in de hierboven genoemde arbeidskundige

rapportage.

Ik maak voor de communicatie gebruikt van derden zoals de IT-leverancier van

hard- en software, de website en de door mij gebruikte systemen. In het kader

daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden

mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor dit doel.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer dit

noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Ik zal uw gegevens niet beschikbaar stellen of gebruiken voor commerciële of

goede doelen. 

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de

Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie,

Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen uw gegevens door

derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van

diensten van Google of Microsoft in het contact met werknemer of werkgever.

Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen

houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Bewaartermijn

Ik zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de

doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw

persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende

doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden om te

voldoen aan voorschriften van de fiscus.

 

Gegevensbeveiliging

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of

onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende

beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens.

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw

persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw

gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw

persoonsgegevens kunt u sturen naar het hierboven genoemd (e-mail-)adres.